Liên thông đại học ngành công nghệ môi trường

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         Hà Nội, ngày  01   tháng   12  năm 2016

        

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016

          Căn cứ Thông tư 08/2015/TT-BGD ngày 21/4/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Liên thông đại học ngành công nghệ môi trường

Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2016 như sau:

1. Ngành tuyển sinh đào tạo: Công nghệ Môi trường

            Mã ngành:                             D 52510406

Chuyên ngành đào tạo:       Công nghệ Môi trường

2. Thời gian đào tạo: 2 năm

3. Đối tượng tuyển sinh: Đối tường đã tốt nghiệp các trường Cao đẳng khối ngành Môi trường

(đối tượng thuộc ngành gần như thủy lợi, xây dựng, giao thông, nông nghiệp … sẽ phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi)

4. Hình thức tuyển sinh: Thi 3 môn: Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Hóa, Địa hoặc Toán, Hóa, Sinh

5. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu)

– Lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương

– Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp Cao đẳng

– Bản sao công chứng Bảng điểm Cao đẳng

– Bản sao Giấy khai sinh có xác nhận của địa phương

– 04 ảnh màu (cỡ 4×6), phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh;

6. Thời gian nhận hồ sơ và kế hoạch ôn và thi:

– Nhận hồ sơ đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2016

– Ôn tập tháng 01/2017

– Dự kiến thi tháng 01/2017

– Lệ phí ôn và thi: 1.500.000 đ

(Đối tượng phải học bổ sung kiến thức sẽ nộp lệ phí theo số môn học quy định)

Liên hệ nộp hồ sơ tại:

Số 1 đường Phạm Văn Đồng – Cầu giấy – Hà Nội

– Điện thoại: 0965 88 66 69  – 0969 600 689     Cố định: (04) 232 233 68

–  Email: tuyensinhdaotao.vn@gmail.com

Website: http://tuyensinhdaotao.vn

 

 

Nơi nhận:

–          Các Khoa, Phòng, Ban, TT (thực hiện),

–          Các Cơ quan truyền thông; trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng; TTGDTX; UBND các cấp; Tổ chức, cá nhân (phối hợp),

–          Lưu ĐT&QLSV, VT.

HIỆU TRƯỞNG

14511

PGS. TS. Phạm Đình Phùng

 

Tổng số tín chỉ: 66 (Chưa kể Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng-An ninh)

TT Mã môn Tên môn học Số tín chỉ Số tiết Ghi chú
Học kỳ I
1 CO-19,20 Ngoại ngữ bổ sung 6 108
2 CNMT – 04 Sinh học đại cương 2 36
3 CNMT – 02 Hóa học hữu cơ 3 54
4 CNMT – 05 Vẽ kỹ thuật 3 54
5 CNMT – 01 Hóa học phân tích 3 54
6 CNMT – 06 Sinh thái học 2 36
Học kỳ II
7 CO – 21 Ngoại ngữ chuyên ngành 4 72
8 CNMT – 12 Cơ sở dự báo và xử lý ô nhiễm 3 54
9 CNMT – 13 Biến đổi khí hậu 2 36
10 CNMT – 25 Tài nguyên và Mt Đất 2 36
11 CNMT – 27 Tài nguyên và MT nước 2 36
12 CNMT – 15 Xử lý ảnh viễn thám 3 54
13 CNMT – 16 Hệ thống thông tin địa lý (GIS) 3 54
14 CNMT – 19 Quản lý môi trường 2 36
Học kỳ III
15 CNMT – 30 Kiểm soát và dự báo ô nhiễm MT 3 54
16 CNMT – 32 Quan trắc ô nhiễm môi trường 2 36
17 CNMT – 20 Đánh giá tác động môi trường 2 36
18 CNMT – 21 Công nghệ xử lý nước, nước thải 3 54
19 CNMT – 22 Công nghệ xử lý chất thải rắn 3 54
Học kỳ IV
20 CNMT – 16 Thực tập tốt nghiệp 3 54
21 CNMT – 16 Đồ án tốt nghiệp 10 180

 

                                                                     Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

             

 

Từ khóa: , , , ,