Thông báo lịch học các lớp vb2 sư phạm mầm non – tiểu học (Ngày 20-21/08/2016)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 20,21/08/2016)
I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K5CTC1 19/8/2016 P201 B1 Cô Hương Kỹ năng giao tiếp Học bổ sung
19/8/2016 P201 B1 Cô Hương Kỹ năng giao tiếp Học bổ sung
2 K5CTC2 20/8/2016 P505 B1 Cô Phượng PP cho trẻ khám phá MTXQ
21/8/2016 P505 B1 Cô Phượng PP cho trẻ khám phá MTXQ
II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K34CTC1 20/8/2016 P201 B1 Thầy Chính Giáo dục pháp luật Học bổ sung
21/8/2016 P201 B1 Thầy Bình Đạo đức
2 K34CTC2 20/8/2016 P201 B1 Thầy Chính Giáo dục pháp luật Học bổ sung
21/8/2016 P201 B1 Thầy Bình Đạo đức
3 K34CTC3 20/8/2016 P503 B1 Cô Thương PP dạy học tiếng việt 2
21/8/2016 Nghỉ Cô Phương PP dạy toán 2
III. KHAI GIẢNG LỚP MỚI
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K6CTC1 20/8/2016 P502 B1 Cô Thảo Tâm lý học
21/8/2016 P502 B1 Thầy Phong Âm nhạc và PP tổ chức HĐ âm nhạc
2  K35CTC1 20/8/2016 P504 B1 Cô Minh Tâm lý học lứa tuổi tiểu học
21/8/2016 P504 B1 Cô Minh Tâm lý học lứa tuổi tiểu học
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2016
CHỦ NHIỆM LỚP
Nguyễn Quỳnh Nga
(0984.366.015)