Lịch học các lớp vb2 sư phạm mầm non- tiểu học ngày 26,27/11/2016

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 26,27/11/2016)
I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K5CTC1 Phát bằng Tốt nghiệp Tại CS1
Phát bằng Tốt nghiệp Tại CS1
2 K5CTC2 26/11/2016 P504B1 Thầy Bình Ôn thi TN: Chính trị
27/11/2016 Nghỉ
3 K6CTC1 26/11/2016 P505B1 Cô Huyền Văn học và PP cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
27/11/2016 P505B1 Cô Huyền
II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K34CTC1 Phát bằng Tốt nghiệp Tại CS1
Phát bằng Tốt nghiệp Tại CS1
2 K34CTC2 Phát bằng Tốt nghiệp Tại CS1
Phát bằng Tốt nghiệp Tại CS1
3 K34CTC3 26/11/2016 P504B1 Thầy Bình Ôn thi TN: Chính trị
27/11/2016 Nghỉ
4 K35CTC1 26/11/2016 P506B1 Cô Mai PPDH tự nhiên xã hội
27/11/2016 P506B1 Cô Mai PPDH tự nhiên xã hội
III. KHAI GIẢNG LỚP MỚI
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K6CTC2 K35CTC2 Sáng 26/11/2016 P504B1 Cô Phượng Nghỉ đang nhập học
Chiều 26/11/2016 P504B1 Cô Phượng Vệ sinh dinh dưỡng đang nhập học
2 27/11/2016 P504B1 Cô Phương Thủ công đang nhập học
27/11/2016 P504B1 Cô Phương Thủ công đang nhập học
Hà Nội, ngày  24 tháng 11 năm 2016
CHỦ NHIỆM LỚP
Nguyễn Quỳnh Nga
(0984.366.015)