THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC

(Ngày 05,06/03/2016)

I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON

STT

Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học

Số tiết

1

K4CTC3 5/3/2016 Nghỉ Cô Hoàn Sự học và sự phát triển tâm lý trẻ em 2 30
6/3/2016 P201 nhà B1

Sự học và sự phát triển tâm lý trẻ em 2

2

K5CTC1 5/3/2016 P201 nhà B1

45

6/3/2016

Nghỉ Cô Hương

Phương pháp phát triển ngôn ngữ

3

K5CTC2

5/3/2016

P504 nhà B1 Cô Phượng Giáo dục học Mầm non

45

6/3/2016 Cô Phượng Giáo dục học Mầm non

Tối 5,6/3

Cô Minh Tâm lý học đại cương

Học bổ sung

II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC

STT

Tên lớp

Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học

Số tiết

1

K34CTC1

5/3/2016

P502 nhà B1 Cô Thu Quá trình giáo dục, người giáo viên, quản lý trường tiểu học

30

6/3/2016

2

K34CTC2

5/3/2016 P503 nhà B1 Cô Tình

Phương pháp dạy học Tiếng việt 2

45

6/3/2016

Phương pháp dạy học Tiếng việt 2

3

K34CTC3

5/3/2016

P505 nhà B1 Cô Minh Tâm lý học đại cương và lứa tuổi

45

6/3/2016

Tâm lý học sư phạm và tâm lý người GV

30

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016

CHỦ NHIỆM LỚP

Nguyễn Quỳnh Nga