Thông báo lịch học các lớp vb2 sư phạm mầm non, tiểu học (Ngày 30/04/2016 – 01/05/2016)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 30/04/2016, 01/5/2016)
I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Số tiết
1 K4CTC3 Nghỉ  
Nghỉ
2 K5CTC1 Nghỉ
Nghỉ
3 K5CTC2 Nghỉ
Nghỉ
II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Số tiết
1 K34CTC1 Nghỉ
Nghỉ
2 K34CTC2 Nghỉ
Nghỉ
3 K34CTC3 Nghỉ
Nghỉ
III. KHAI GIẢNG LỚP MỚI
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học  
1 K6CTC1 Nghỉ
Nghỉ
2  K35CTC1 Nghỉ
Nghỉ
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016
CHỦ NHIỆM LỚP
Nguyễn Quỳnh Nga
(SĐT: 0984.366.015)