Thông báo lịch học các lớp vb2 sư phạm mầm non tiểu học (Ngày 23,24/04/2016)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 23,24/04/2016)
I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Số tiết
1 K4CTC3 23/4/2016  201  Cô Lê Hương  Kỹ năng giao tiếp  
24/4/2016
2 K5CTC1 23/4/2016 P502 B1 Cô Hoàn Sự học và phát triển tâm lý trẻ em 2 30
24/4/2016 P502 B1 Cô Hoàn Sự học và phát triển tâm lý trẻ em 2
3 K5CTC2 23/4/2016 P505 B1 Cô Hương Tổ chức hoạt động âm nhạc 45
24/4/2016 P505 B1 Cô Hương Tổ chức hoạt động âm nhạc
II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Số tiết
1 K34CTC1 23/4/2016 Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi
24/4/2016 Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi
2 K34CTC2 23/4/2016 Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi
24/4/2016 Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi
3 K34CTC3 23/4/2016 P504 B1 Cô Phương PP dạy toán ở Tiểu học 45
24/4/2016 P504 B1 Cô Phương PP dạy toán ở Tiểu học
III. KHAI GIẢNG LỚP MỚI
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Số tiết
1 K6CTC1 23/4/2016 P503 B1 Cô Phượng Vệ sinh dinh dưỡng 45
24/4/2016 P503 B1 Cô Phương Thủ công mỹ thuật
2  K35CTC1 23/4/2016 P503 B1 Cô Phượng Vệ sinh dinh dưỡng 45
24/4/2016 P503 B1 Cô Phương Thủ công mỹ thuật
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016
CHỦ NHIỆM LỚP
Nguyễn Quỳnh Nga
(SĐT: 0984.366.015)