Thông báo lịch học các lớp VB2 sư phạm mầm non – tiểu học (Ngày 16,17/04/2016)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 16, 17/04/2016)
I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Số tiết
1 K4CTC3 16/4/2016 Nghỉ Giỗ Tổ   Nghỉ Giỗ Tổ  
17/4/2016 Nghỉ Giỗ Tổ   Nghỉ Giỗ Tổ
2 K5CTC1 16/4/2016 Nghỉ Giỗ Tổ   Nghỉ Giỗ Tổ  
17/4/2016 Nghỉ Giỗ Tổ   Nghỉ Giỗ Tổ
3 K5CTC2 16/4/2016 Nghỉ Giỗ Tổ   Nghỉ Giỗ Tổ  
17/4/2016 Nghỉ Giỗ Tổ   Nghỉ Giỗ Tổ
II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Số tiết
1 K34CTC1 16/4/2016 Nghỉ Giỗ Tổ   Nghỉ Giỗ Tổ  
17/4/2016 Nghỉ Giỗ Tổ   Nghỉ Giỗ Tổ
2 K34CTC2 16/4/2016 Nghỉ Giỗ Tổ   Nghỉ Giỗ Tổ  
17/4/2016 Nghỉ Giỗ Tổ   Nghỉ Giỗ Tổ  
3 K34CTC3 16/4/2016 Nghỉ Giỗ Tổ   Nghỉ Giỗ Tổ  
17/4/2016 Nghỉ Giỗ Tổ   Nghỉ Giỗ Tổ
III. KHAI GIẢNG LỚP MỚI    
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Số tiết
1 K6CTC1 16/4/2016 Nghỉ Giỗ Tổ   Nghỉ Giỗ Tổ  
17/4/2016 Nghỉ Giỗ Tổ   Nghỉ Giỗ Tổ
2  K35CTC1 16/4/2016 Nghỉ Giỗ Tổ   Nghỉ Giỗ Tổ  
17/4/2016 Nghỉ Giỗ Tổ   Nghỉ Giỗ Tổ
  Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016
CHỦ NHIỆM LỚP
Nguyễn Quỳnh Nga
(SĐT: 0984.366.015)