Thông báo lịch học các lớp vb2 sư phạm mầm non, tiểu học ngày 10,11/12/2016

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 10,11/12/2016)
I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K5CTC1 Phát bằng Tốt nghiệp Tại CS1
Phát bằng Tốt nghiệp Tại CS1
2 K5CTC2 Ôn thi TN
Ôn thi TN
3 K6CTC1 10/12/2016 P505B1 Cô Quỳnh Giáo dục học
11/12/2016 P505B1 Cô Quỳnh Giáo dục học
II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K34CTC1 Phát bằng Tốt nghiệp Tại CS1
Phát bằng Tốt nghiệp Tại CS1
2 K34CTC2 Phát bằng Tốt nghiệp Tại CS1
Phát bằng Tốt nghiệp Tại CS1
3 K34CTC3 Ôn thi TN
Ôn thi TN
4 K35CTC1 Sáng 10/12/2016 P503B1 Cô Trang Giáo dục học lứa tuổi TH
Chiều 10/12/2016 P503B1 Cô Thuỷ PP dạy học Tiếng việt 1
11/12/2016 P503B1 Cô Trang Giáo dục học lứa tuổi TH
III. KHAI GIẢNG LỚP MỚI
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K6CTC2 K35CTC2 10/12/2016 P504B1 Cô Phượng Vệ sinh dinh dưỡng Kết thúc môn
11/12/2016 P504B1 Cô Phượng Vệ sinh dinh dưỡng Kết thúc môn
2 10/12/2016 P504B1 Cô Phương Thủ công – Mỹ thuật Thi học phần
11/12/2016 P504B1 Cô Phương Thủ công – Mỹ thuật Thi học phần
Hà Nội, ngày  08 tháng 12 năm 2016
CHỦ NHIỆM LỚP
Nguyễn Quỳnh Nga
(0984.366.015)