THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC (Ngày 09, 10/04/2016)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 09, 10/04/2016)
I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Số tiết
1 K4CTC3 8/4/2016 P201 Thầy Bình Chính trị Ôn thi tốt nghiệp
Sáng T7, 09/4 P201 Cô Hoàn Tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non
Chiều T7, 09/4 P201 Cô Phương Giáo dục học mầm non
Sáng CN, 10/4 P201 Thầy Hùng Toán và phương pháp hình thành biểu
Chiều CN, 03/4 P201 Cô Hương Phương pháp phát triển ngôn ngữ
2 K5CTC1 9/4/2016 P505 B1 Cô Phượng Môi trường xung quanh 30
10/4/2016 P505 B1 Cô Phượng Môi trường xung quanh
3 K5CTC2 9/4/2016 P506 B1 Cô Bình Phòng bệnh 30
10/4/2016 P506 B1 Cô Bình Phòng bệnh
II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Số tiết
1 K34CTC1 9/4/2016 Nghỉ   Ôn thi HK3 45
10/4/2016 Nghỉ   Ôn thi HK3
2 K34CTC2 9/4/2016 P502 B1 Thầy Phương PP dạy học toán ở Tiều học 2 55
10/4/2016 P502 B1 Thầy Phương PP dạy học toán ở Tiều học 2 55
3 K34CTC3 9/4/2016 Nghỉ Cô Mai Làm bài tập ở nhà 45
10/4/2016 P504 B1 Cô Liên Văn học
III. KHAI GIẢNG LỚP MỚI    
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Số tiết
1 K6CTC1 9/4/2016 P503 B1 Thầy Thiều Âm nhạc 45
10/4/2016 P503 B1 Cô Phương Thủ công
1  K35CTC1 9/4/2016 P503 B1 Thầy Thiều Âm nhạc 45
10/4/2016 P503 B1 Cô Phương Thủ công
  Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2016
CHỦ NHIỆM LỚP
Nguyễn Quỳnh Nga
(SĐT: 0984.366.015)