Thông báo lịch học các lớp vb2 sư phạm mầm non – tiểu học ngày 05,06/11/2016

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 05,06/11/2016)
I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K5CTC1 Đã thi tốt nghiệp
Đã thi tốt nghiệp
2 K5CTC2 5/11/2016
6/11/2016 P503, 504 B1 Thi HK3 Thi HK3
3 K6CTC1 5/11/2016 P506 B1 Thầy Trinh Sự học và sự phát triển tâm lý trẻ em
Sáng CN(6/11) P506 B1 Thầy Trinh Sự học và sự phát triển tâm lý trẻ em
Chiều 6/11/2016 P506 B1 Cô Thảo Tâm lý học Học bổ sung