Thông báo lịch học các lớp vb2 sư phạm mầm non, tiểu học (18,19/06/2016)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 18,19/06/2016)
I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K4CTC3 16/6/2016 Phát bằng tốt nghiệp
16/6/2016 Phát bằng tốt nghiệp
2 K5CTC1 18/6/2016 P201 B1 Cô Ngà PP tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ MN
19/6/2016 P201 B1 Cô Ngà PP tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ MN
K5CTC2 18/6/2016 P104 A2 Cô Quỳnh Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi MN
19/6/2016 P104 A2 Cô Quỳnh Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi MN
II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K34CTC1 18/6/2016 Nghỉ chờ thi TN
19/6/2016 Nghỉ chờ thi TN
2 K34CTC2 18/6/2016 Nghỉ chờ thi TN
19/6/2016 Nghỉ chờ thi TN
3 K34CTC3 18/6/2016 P103 A2 Cô Thanh Tiếng Việt 2
19/6/2016 P103 A2 Cô Thanh Tiếng Việt 2
III. KHAI GIẢNG LỚP MỚI
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K6CTC1 18/6/2016 P102 A2 Thầy Đức Mỹ Thuật Đang nhập học
19/6/2016 P102 A2 Thầy Đức Mỹ Thuật Đang nhập học
2  K35CTC1 18/6/2016 P105 A2 Cô Thuỷ Kỹ năng giao tiếp Đang nhập học
19/6/2016 P105 A2 Cô Thuỷ Kỹ năng giao tiếp Đang nhập học
Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016
CHỦ NHIỆM LỚP
Nguyễn Quỳnh Nga
(0984.366.015)