Thông báo lịch học các lớp vb2 sư phạm mầm non, tiểu học (Ngày 27,28,29/05/2016)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 27,28,29/05/2016)
I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học
1 K4CTC3 29/05/2016 P203 B1 Phát giấy CNTN và Bảng điểm
29/05/2016 P203 B1 Phát giấy CNTN và Bảng điểm
2 K5CTC1 28/05/2016 P103 A2 Thầy Trường PP giáo dục thể chất cho trẻ MN
29/05/2016 P103 A2 Thầy Trường PP giáo dục thể chất cho trẻ MN
3 K5CTC2 28/05/2016
29/05/2016
II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học
1 K34CTC1 28/05/2016 Nghỉ chờ thi TN
29/05/2016 Nghỉ chờ thi TN
2 K34CTC2 28/05/2016 Nghỉ chờ thi TN
29/05/2016 Nghỉ chờ thi TN
3 K34CTC3 chiều 27/05 P304 B1 Cô Liên Văn học
28/05/2016 P104 A2 Cô Liên Văn học
29/05/2016 P104 A2 Cô Liên Văn học
III. KHAI GIẢNG LỚP MỚI
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học
1 K6CTC1 28/05/2016 P201 B1 Cô Bình Vệ sinh dinh dưỡng
29/05/2016 P201 B1 Cô Bình Vệ sinh dinh dưỡng
2  K35CTC1 28/05/2016 P201 B1 Cô Bình Vệ sinh dinh dưỡng
29/05/2016 P201 B1 Cô Bình Vệ sinh dinh dưỡng
Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016
CHỦ NHIỆM LỚP
Nguyễn Quỳnh Nga
(SĐT: 0984.366.015)