Thông báo lịch học các lớp vb2 sư phạm mầm non, tiểu học (11,12/06/2016)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 11,12/06/2016)
I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K4CTC3 11/6/2016 Chờ cấp bằng tốt nghiệp
12/6/2016 Chờ cấp bằng tốt nghiệp
2 K5CTC1 11/6/2016 Nghỉ Cô Ngà PP tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ MN
12/6/2016 Nghỉ Cô Ngà PP tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ MN
3 K5CTC2 Sáng 11/6/2016 P104 A2 Thầy Hùng Toán và PP hình thành biểu tượng toán Thi kết thúc môn
Chiều 11/6/2016 P104 A2 Cô Quỳnh Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi MN
12/6/2016 P104 A2 Cô Quỳnh Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi MN
II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K34CTC1 11/6/2016 Nghỉ chờ thi TN
12/6/2016 Nghỉ chờ thi TN
2 K34CTC2 11/6/2016 Nghỉ chờ thi TN
12/6/2016 Nghỉ chờ thi TN
3 K34CTC3 11/6/2016 P103 A2 Cô Diệp Những vấn đề chung về giáo dục
12/6/2016 P103 A2 Cô Diệp Những vấn đề chung về giáo dục
III. KHAI GIẢNG LỚP MỚI
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K6CTC1 11/6/2016 P102 A2 Thầy Đức Mỹ Thuật Đang nhập học
12/6/2016 P102 A2 Thầy Đức Mỹ Thuật Đang nhập học
2  K35CTC1 11/6/2016 nghỉ nghỉ Đang nhập học
12/6/2016 P105 A2 Cô Thuỷ Kỹ năng giao tiếp Đang nhập học
Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2016
CHỦ NHIỆM LỚP
Nguyễn Quỳnh Nga
(SĐT: 0984.366.015)