Thông báo lịch học các lớp vb2 sư phạm mầm non, tiểu học (04,05/06/2016)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 04,05/06/2016)
I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học
1 K4CTC3 4/6/2016 Chờ cấp bằng tốt nghiệp
5/6/2016 Chờ cấp bằng tốt nghiệp
2 K5CTC1 4/6/2016 P103 A2 Cô Ngà PP tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ MN
5/6/2016 P103 A2 Cô Ngà PP tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ MN
3 K5CTC2 4/6/2016 P104 A2 Thầy Hùng Toán và PP hình thành biểu tượng toán
5/6/2016 P104 A2 Thầy Hùng Toán và PP hình thành biểu tượng toán
II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học
1 K34CTC1 4/6/2016 Nghỉ chờ thi TN
5/6/2016 Nghỉ chờ thi TN
2 K34CTC2 4/6/2016 Nghỉ chờ thi TN
5/6/2016 Nghỉ chờ thi TN
4/6/2016 nghỉ Cô Liên Văn học
5/6/2016 P105 A2 Cô Diệp Những vấn đề chung về giáo dục
III. KHAI GIẢNG LỚP MỚI
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học
1 K6CTC1 4/6/2016 P201 B1 Cô Tuyết Văn học và PP cho trẻ làm quen với VH
5/6/2016 P201 B1 Cô Tuyết Văn học và PP cho trẻ làm quen với VH
2  K35CTC1 4/6/2016 P201 B1 Cô Tuyết Văn học và PP cho trẻ làm quen với VH
5/6/2016 P201 B1 Cô Tuyết Văn học và PP cho trẻ làm quen với VH
Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016
CHỦ NHIỆM LỚP
Nguyễn Quỳnh Nga
(SĐT: 0984.366.015)