Lịch học các lớp vb2 sư phạm mầm non – tiểu học ngày 19,20,22/11/2016

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 19,20,22/11/2016)
I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K5CTC1 Sáng 22/11/2016 Phát bằng Tốt nghiệp Nghỉ
Sáng 22/11/2017 Phát bằng Tốt nghiệp Nghỉ
2 K5CTC2 Ôn thi TN Nghỉ
Ôn thi TN Nghỉ
3 K6CTC1 Thi HK1 Nghỉ
Thi HK1 Nghỉ
II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K34CTC1 Sáng 22/11/2016 Phát bằng Tốt nghiệp Nghỉ
Sáng 22/11/2017 Phát bằng Tốt nghiệp Nghỉ
2 K34CTC2 Sáng 22/11/2018 Phát bằng Tốt nghiệp Nghỉ
Sáng 22/11/2019 Phát bằng Tốt nghiệp Nghỉ
3 K34CTC3 Ôn thi TN Nghỉ
Ôn thi TN Nghỉ
4 K35CTC1 Thi HK1 Nghỉ
Thi HK1 Nghỉ
III. KHAI GIẢNG LỚP MỚI
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K6CTC2 Cô Phượng Vệ sinh dinh dưỡng Nghỉ
Cô Phượng Vệ sinh dinh dưỡng Nghỉ
2  K35CTC2 Cô Phương Thủ công Nghỉ
Cô Phương Thủ công Nghỉ
Hà Nội, ngày  17 tháng 11 năm 2016
CHỦ NHIỆM LỚP
Nguyễn Quỳnh Nga
(0984.366.015)