LỊCH THI HỌC KỲ 1 – LỚP TCSP TIỂU HỌC K34CTC3

   UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

LỊCH THI HỌC KỲ 1 – LỚP TCSP TIỂU HỌC K34CTC3
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG THƯƠNG (ĐỊA ĐIỂM: TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI DU LỊCH – CHÂN CẦU VƯỢT PHẠM VĂN ĐỒNG)

Ngày tháng

Giờ thi Môn thi Hình thức thi Tổng số
phòng thi
Tổng số
học sinh

Số HS/Phòng thi

19/03/2016

7h30 Tâm lý học SP và tâm lý người giáo  viên Viết 90 phút 2

81

9h05

Tiếng Việt 1 Viết 90 phút 2

81

13h00

Rèn kỹ năng sử dụng Tiếng Việt Viết 90 phút 2 81

P1: 41

14h35

LĐKT và PPDH lao động kỹ thuật Viết 120 phút 2 81

P2: 40

20/03/2016

7h30

Nghiệp vụ sư phạm thường xuyên Viết 90 phút 2

81

9h05

Tập hợp Viết 90 phút 2

81

13h00

Số học Viết 90 phút 2

81

14h35

Kỹ năng giao tiếp Viết 90 phút 2

81

21/03/2016

7h30 Tâm lý học đại cương và lứa tuổi Viết 90 phút 2

81

* Sinh viên: – Chưa hoàn thiện học phí không đủ điều kiện dự thi

Hà Nội ngày 25 tháng 01 năm 2016

                     – Xuất trình thẻ khi vào phòng thi

 KT. HIỆU TRƯỞNG

* Tổ chức thi: Bùi Chính

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Hồng Cường